zgarnijpremie.pl » Poradniki » Konta osobiste - poradniki » Kiedy bank może zablokować Ci konto?

Kiedy bank może zablokować Ci konto?

11 lip 2023 Komentarze ok. 10 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Kiedy bank może zablokować konto

Pozbawienie dostępu do konta bankowego, na którym posiadamy oszczędności oraz środki potrzebne do zaspokojenia bieżących potrzeb może być bardzo uciążliwe, a w niektórych przypadkach nawet niebezpieczne. Niestety bank może zablokować konto bankowe w różnych sytuacjach, których się nie spodziewamy. Zwykle są to przypadki podejrzenia nieprawidłowego korzystania z konta, czyli łamanie regulaminu korzystania z rachunku lub w celu ochrony naszych interesów oraz bezpieczeństwa finansowego.

Najczęstsze przyczyny blokady konta bankowego

Nieautoryzowane transakcje (podejrzenie kradzieży lub oszustwa)

Jeśli na koncie bankowym zostaną zauważone nieautoryzowane transakcje lub podejrzane działania, bank może zablokować nasze konto w celu zabezpieczenia środków i zidentyfikowania ewentualnych oszustw. To daje bankowi czas na przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia tożsamości osoby wykonującej transakcję i zabezpieczenia konta. Jest to sytuacja uciążliwa, ale potencjalnie może nas uchronić przed gorszymi konsekwencjami w postaci utraty wszystkich zgromadzonych na koncie środków.

Nieprawidłowe użycie konta

Jeśli bank zauważy nieprawidłowe lub niezgodne z warunkami korzystania z konta zachowanie, na przykład nadmierne przekroczenie limitów wypłat lub nieprawidłowe wykorzystanie kredytu, może zablokować konto w celu wyjaśnienia sytuacji. Pamiętajmy, że zakładając konto w banku musimy zaakceptować regulamin korzystania z produktów bankowych danego banku w postaci konta bankowego. Taka akceptacja jest jednocześnie deklaracją, że zapoznaliśmy się z treścią regulaminu i zamierzamy przestrzegać postanowień w niej zawartych.

Nieuregulowane zobowiązania

Jeśli posiadamy zaległości w spłacie kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań finansowych wobec banku, bank może zablokować konto w celu odzyskania środków lub egzekucji należności. Nie musi to być jednak od razu kredyt, czy pożyczka. Pamiętajmy, że za obsługę niektórych kont oraz za większość fizycznych kart płatniczych naliczana jest miesięczna opłata (jeśli nie spełnimy warunków aktywności zwalniających z tych opłat). Jeśli pomimo upomnień nie uregulujemy tych opłat to również może skutkować blokadą konta, a w konsekwencji nawet jego likwidacją.

Niedotrzymanie warunków umowy

Jeśli nie przestrzegamy warunków umowy, takich jak nadmierna przekroczenie limitu debetowego lub brak wymaganej dokumentacji, bank może podjąć działania w celu zablokowania konta. W ostatnim czasie zwłaszcza brak zaktualizowanej dokumentacji potwierdzającej tożsamość użytkownika jest częstym powodem blokowania kont. Choć sprawa wydaje się prosta to banki w sytuacji braku zaktualizowanych dokumentów tożsamości blokują konta i wypowiadają umowy o ich prowadzenie powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy, co brzmi niezwykle poważnie.

Dochodzenie lub postępowanie prawne

Może zdarzyć się, że wyniku inny zobowiązań finansowych w drodze postępowania egzekucyjnego sąd może podjąć decyzję o zajęciu komorniczym naszego konta. Na mocy obowiązujących przepisów banki w Polsce są zobowiązane do udostępniania informacji o klientach uprawnionym do tego instytucją ścigania.

Pamiętajmy, że każdy bank ma swoje własne procedury i zasady dotyczące blokowania kont. Jeśli doszło do zablokowania konta, ważne powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia niezbędnych kroków w celu odblokowania konta.

Jak można zabezpieczyć się przed blokadą konta bankowego?

Nie ma skutecznego sposobu przed blokadą konta poza przestrzeganiem regulaminu korzystania z rachunków bankowych, pilnowania, aby dokumentacja potwierdzająca tożsamość była zawsze aktualna oraz przestrzeganiem ogólnego prawa.

Niestety pomimo zachowania ostrożności i tak możemy zostać pozbawieni do środków na nawet chwilowo zablokowanym koncie. Rozwiązanie jest całkiem proste. Wystarczy posiadać dwa konta bankowe w dwóch różnych bankach. Konto dodatkowe pozwoli nam zdeponować część oszczędności i w przypadku włamania lub zablokowania konta podstawowego zapewni nam płynność finansową.

Przy przeglądaniu ofert warto jednak zwrócić uwagę na koszty utrzymania drugiego rachunku. Jeśli to będzie nasze dodatkowe konto to trzeba będzie pamiętać o wykonaniu aktywności miesięcznej, aby unikną opłat za jego posiadanie.

Komentarze wybranych banków do możliwości zablokowania konta

Poprosiliśmy kilka największych banków w Polsce o komentarz do możliwości zablokowania przez nich konta bankowego. Każda z tych instytucji posiada swoje wewnętrzne regulacje, które jednak muszą mieścić się w ramach obowiązującego prawa.

Jak możemy przeczytać większość potencjalnych sytuacji związana jest podejrzanymi operacjami na koncie użytkownika. Jeśli zachowanie na koncie (tj. niewyjaśnione przelewy między podejrzanymi podmiotami, czy transakcje z podmiotami w krajach wpisanych w rejestry państw objętych sankcjami lub specjalnym nadzorem) odbiega od tego zadeklarowanego przy otwieraniu konta, to bank może prewencyjnie nałożyć blokadę. Taka blokada może utrzymywać się do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Jednak w przypadku braku stosownych wyjaśnień konsekwencją nałożonej blokady może być jednostronne wypowiedzenie przez bank umowy o prowadzenie rachunku bankowego.

Komentarze banków:

Bank Pekao S.A.

Bank może wstrzymać możliwość realizacji transakcji lub dokonać blokady rachunku w sytuacji, gdy istnieją ku temu podstawy prawne takie jak np.:

  • brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
  • w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem (art. 106 a ust. 3 prawa bankowego),
  • na podstawie decyzji lub orzeczenia uprawnionych organów lub instytucji.              

Bank realizując powyżej opisane obowiązki, może prosić klienta o przedłożenie dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym m.in. aktualnych dokumentów stwierdzających tożsamość, potwierdzających strukturę własności i kontroli, dotyczących stosunków gospodarczych klienta, źródła pochodzenia wartości majątkowych, przedmiotu i celu realizowanych transakcji oraz innych informacji oraz dokumentów, których uzyskanie jest obowiązkowe.

Nest Bank

Nest Bank posiada opracowane i wdrożone wewnętrzne procedury w zakresie identyfikacji transakcji podejrzanych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi organów nadzoru i regulatorów. Z uwagi na ich poufny charakter Bank nie ujawnia tego typu szczegółów. Bank dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdeponowanych środków i transakcji realizowanych przez Klientów.

Bank Millennium

Przesłanki wskazujące na nietypowe transakcje są każdorazowo oceniane indywidualnie w analizowanych przypadkach. Nie istnieją gotowe schematy transakcji podejrzanych. Wszelkie typologie podejrzanych podlegają indywidualnej ocenie pod kątem podejrzaności i każdorazowo stosowane jest podejście oparte na ryzyku. Innymi słowy cały przedmiotowy stan faktyczny danego przypadku jest rozpatrywany w kontekście i oceniany całościowo w ramach danej relacji z danym klientem.

Przesłanki, na które zwracamy szczególną uwagę to:

1.     Czy zachowanie transakcyjne firmy lub posiadacza rachunku nie odbiega od deklarowanego przez klienta profilu transakcyjnego/prowadzonej działalności gospodarczej, czy klient wykorzystuje produkty bankowe zgodnie z ich przeznaczeniem i nadanym poziomem ryzyka. Czy transakcje mają uzasadnienie prawne lub gospodarcze.

2.     W przypadku transakcji skomplikowanych lub opiewających na wysokie kwoty, które nie są uzasadnione okolicznościami przeprowadzenia transakcji, lub przeprowadzanych w nietypowy sposób, lub wydających się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego, podejmujemy działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono te transakcje, oraz, w przypadku transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych.

3.     W przypadku transakcji przeprowadzanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, dodatkowo musimy pozyskiwać od klienta potwierdzenie źródeł pochodzenia środków deklarowanych w banku jak całego majątku, co jest dodatkowo wypełnianiem obowiązku określonego art. 44 i 44a ustawy AML.

Nie ma zamkniętego katalogu dokumentów wymaganych do potwierdzenie uzasadnienie biznesowego transakcji przeprowadzanych przez klienta w banku. Można do tego zbioru zaliczyć umowy/kontrakty, dokumenty wydawane przez organy publiczne/rejestrowe, faktury, zezwolenia, itp., dokumenty które mogą potwierdzić uzasadnienie prawne lub gospodarcze danych transakcji.

Jeśli zgromadzone informacje (dokumenty/umowy/informacje publiczne) nie pozwalają na ustalenie, że transakcje odpowiadają ustalonemu profilowi klienta, bank ma obowiązek podjąć kroki zmierzające do ograniczenia ryzyka. Jeśli bank nie zdoła ustalić uzasadnienia dla przeprowadzanych przez klienta transakcji, to oznacza to brak możliwości stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (śbf).

Konieczne jest zatem podjęcie działań albo wskazanych w art. 41 ustawy AML, w szczególności ograniczanie transakcyjności klienta do czasu ustania przesłanki z art. 41 ustawy AML albo wnioskowana jest blokada w celu realizacji wymogów art. 86 ustawy AML.

W ww. przypadkach wyodrębniamy dwa stany:

1.     Potrzeba wyjaśnienia okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  à klient jest proszony o przekazanie wyjaśnień odnośnie celu, charakteru i okoliczności przeprowadzanej/ych transakcji a także o dokumenty uwiarygadniające składane oświadczenia (katalog jest otwarty i zależy od specyficznej natury transakcji — umowy / faktury / zaświadczenia , w zasadzie wszystko co może być dowodem uzasadniającym legalność przeprowadzanych transakcji); w przypadku uznania przez Bank wyjaśnień klienta blokada jest zdejmowana.

2.     Powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu à tu zastosowanie znajduje schemat określony w art. 86 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu , czyli złożenie przez Bank zawiadomienia do GIIF i podporządkowanie się decyzjom organów (potencjalna tymczasowa blokada nakładana na żądanie GIIF celem podjęcia przez prokuraturę decyzji o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku na czas oznaczony, do 6 miesięcy). W tym przypadku albo podejrzenie Banku jest potwierdzane i dochodzi do nałożenia blokady przez GIIF a następnie przez prokuraturę, albo nie jest potwierdzane i blokada jest zdejmowana

Alior Bank

Alior Bank jako instytucja finansowa  zobligowany jest zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Jednym ze środków bezpieczeństwa finansowego jest bieżące monitorowanie relacji z klientami poprzez analizę transakcji w celu zapewnienia, że są one zgodne z wiedzą banku o kliencie, badanie źródła pochodzenia środków czy zapewnienie, że posiadane dokumenty oraz informacje na temat klienta są na bieżąco aktualizowane. Jeśli bank nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego, czyli blokuje klientowi możliwość ich realizowania.

W celu potwierdzenia źródła pochodzenia środków lub udokumentowania przeprowadzonych za pośrednictwem rachunku bankowego transakcji, bank może poprosić klienta o złożenie pisemnego oświadczenia lub przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak faktura, umowa o pracę, umowa darowizny, umowa kupna/sprzedaży, potwierdzenie zakończenia lokaty itp. 

Nie przegap

Przeczytaj też: Co oznacza blokada konta bankowego? Ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego?

Przeczytaj też: Jak przez ludzki błąd mBank zrobił ze mnie terrorystkę?

Przeczytaj też: Ile można mieć kont bankowych na raz?


Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Przekorzystne
Konto Przekorzystne
Premia

200 zł + 7% do 100 tys. zł

Karencja

Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.08.2021 do 08.01.2023.

od 01.08.2021

Warunki

W każdym z 3 miesięcy po otwarciu Konta Przekorzystnego z kartą debetową wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta.

(czytaj więcej)

200 zł

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część